اطلاعیه

Collapse
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

Subscription

Collapse

Profile Sidebar

Collapse
Angel
Angel
مدیر ارشد
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت: 07-19-2019, 04:35 AM
عضو شده: 12-18-2008
مکان: تهران
  • فیلتر
  • مشترک
پاک کردن همه
new posts
... و اگزوپری از آسمان فرود آمد (Topic in the ادیبان جهان forum)
06-29-2010, 05:32 PM
06-07-2017, 08:44 PM
A Clean Well-Lighted Place (Topic in the داستان forum)
08-12-2010, 02:05 PM
A Crown of Sonnets Dedicated to Love" by Lady Mary Wroth" (Topic in the گزیده اشعار انگلیسی forum)
09-19-2011, 05:13 PM
A Good Sandwich (Topic in the داستان forum)
09-12-2009, 12:58 AM
A Light Exists in Spring (Topic in the شعر forum)
03-21-2010, 09:52 PM
A Rose for Emily (Topic in the داستان forum)
01-19-2010, 10:53 PM
A.m.ir (member)
08-16-2019, 05:18 PM
An Eternal Song (Topic in the شعرهای اعضا forum)
07-27-2010, 02:31 AM
Angel (Topic in the مترجم آنلاین forum)
04-20-2010, 10:46 PM
Angel's Poems (Topic in the شعرهای اعضا forum)
10-04-2012, 12:12 AM
angie (member)
05-22-2011, 03:32 PM
Anton Chekhov (Topic in the ادیبان جهان forum)
04-03-2010, 11:12 AM
Aristotle (Topic in the ادیبان جهان forum)
11-18-2009, 01:01 AM
armaghan (member)
12-21-2012, 10:16 AM
baran.amad (member)
01-30-2014, 03:25 PM
basira (member)
امروز, 06:54 AM
04-16-2014, 09:30 AM
Elements of Poetry (Topic in the فنون و صناعات ادبی forum)
10-22-2009, 07:16 PM
English Idioms (اصطلاحات انگلیسی) (Topic in the واژگان forum)
12-03-2014, 03:47 AM
Everyman (Topic in the نمایشنامه forum)
03-25-2014, 11:48 AM
Ezra Pound (Topic in the ادیبان جهان forum)
12-29-2009, 01:00 PM
F. Scott Fitzgerald (Topic in the ادیبان جهان forum)
06-04-2010, 11:09 PM
f.rezai (member)
06-24-2010, 11:06 AM
F.S.Hakimzade (member)
03-25-2011, 01:26 AM
Fin de Siecle (Topic in the فنون و صناعات ادبی forum)
12-09-2009, 01:30 PM
fnas (member)
07-07-2011, 01:47 PM
Free Verse (Topic in the فنون و صناعات ادبی forum)
11-30-2009, 01:14 AM
GIRL (Jamaica Kincaid)l (Topic in the داستان forum)
02-07-2010, 09:38 PM
graphism (member)
امروز, 06:54 AM
Green Paradise (Topic in the داستان forum)
09-12-2009, 01:35 AM
Hand in Hand (Topic in the شعر forum)
07-25-2012, 12:29 AM
History of Drama (Topic in the نمایشنامه forum)
11-25-2009, 12:29 AM
How to Be a Good Reader (Topic in the خواندن forum)
07-10-2012, 12:28 AM
How to do research on the internet (Topic in the گوناگون forum)
09-15-2009, 12:54 AM
Howards End (Topic in the داستان forum)
05-06-2010, 07:33 AM
Humanism (Topic in the نیم نگاهی تاریخی بر ادبیات و جنبشهای ادبی forum)
11-18-2009, 12:16 AM
Humanism, Literature, Religion and Science (Topic in the نیم نگاهی تاریخی بر ادبیات و جنبشهای ادبی forum)
09-07-2010, 07:34 PM
Hyperbole (اغراق) (Topic in the فنون و صناعات ادبی forum)
09-17-2009, 01:34 AM
I Wandered Lonely As a Cloud (Topic in the گزیده اشعار انگلیسی forum)
11-15-2011, 12:09 AM
Imagism (Topic in the نیم نگاهی تاریخی بر ادبیات و جنبشهای ادبی forum)
12-22-2009, 10:30 PM
07-03-2015, 05:48 PM
Irony (Topic in the فنون و صناعات ادبی forum)
09-10-2009, 08:07 PM
Jmaica Kincaid (Topic in the ادیبان جهان forum)
01-30-2010, 09:05 AM
John Donne (Topic in the ادیبان جهان forum)
12-28-2009, 12:22 PM
Justice (member)
امروز, 06:54 AM
06-10-2012, 02:40 AM
King of the Valley (Topic in the شعر forum)
11-18-2010, 02:07 AM
Lines Written in Early Spring (Topic in the گزیده اشعار انگلیسی forum)
03-26-2011, 12:22 PM
Love's Challenge (Topic in the شعرهای اعضا forum)
06-11-2010, 10:35 PM
Love, Again! (Topic in the شعرهای اعضا forum)
12-07-2013, 02:55 AM
malih (member)
امروز, 06:54 AM
maria (member)
05-14-2013, 12:28 PM
masumeh (member)
09-04-2018, 11:37 PM
miladmili (member)
10-19-2012, 04:12 AM
Milton's Summary of PARADISE LOST (Topic in the شعر forum)
09-20-2011, 11:08 PM
Miss Brill (دوشیزه بریل) (Topic in the داستان forum)
08-31-2011, 10:44 PM
Modern Fiction (Topic in the متون ادبی forum)
09-25-2010, 09:29 AM
امروز, 06:54 AM
My Childhood Question (Topic in the شعرهای اعضا forum)
12-01-2009, 01:48 AM
My Heart (Topic in the شعرهای اعضا forum)
04-20-2010, 10:42 PM
My Mistress' Eyes By William Shakespear (Topic in the گزیده اشعار انگلیسی forum)
09-24-2009, 01:15 AM
NDSF (member)
08-17-2015, 08:01 PM
neli8348 (member)
06-18-2013, 05:04 PM
No Man's an Island (Topic in the متون ادبی forum)
05-22-2011, 03:32 PM
Ode on a Grecian Urn (قصیده ای در باب گلدان یونانی) (Topic in the گزیده اشعار انگلیسی forum)
07-07-2011, 01:35 AM
Ode on Melancholy (Topic in the گزیده اشعار انگلیسی forum)
12-30-2010, 09:47 PM
Ode to a Nightingale (قصیده ای به بلبل) (Topic in the گزیده اشعار انگلیسی forum)
12-12-2011, 06:07 PM
Ode to Indolence (Topic in the گزیده اشعار انگلیسی forum)
08-17-2011, 11:54 AM
Ode to Psyche (قصیده ای به سای کی) (Topic in the گزیده اشعار انگلیسی forum)
09-28-2011, 04:42 PM
Ode to the West Wind (Topic in the گزیده اشعار انگلیسی forum)
07-01-2010, 11:02 AM
Oedipus the King (Topic in the نمایشنامه forum)
03-02-2013, 08:39 AM
Of Studies (Topic in the متون ادبی forum)
10-18-2010, 07:37 PM
Old English Period (Topic in the نیم نگاهی تاریخی بر ادبیات و جنبشهای ادبی forum)
11-09-2009, 10:50 PM
On the Uses of Studying Literature (Topic in the درباره ادبیات forum)
09-20-2012, 10:37 PM
Ozymandias (ازیماندیاس) (Topic in the گزیده اشعار انگلیسی forum)
06-02-2013, 10:19 AM
Passing on the secret (Topic in the مطالب خواندنی forum)
04-04-2009, 07:33 PM
Personification (Topic in the فنون و صناعات ادبی forum)
04-20-2010, 10:38 PM
Petrarch (Topic in the ادیبان جهان forum)
11-17-2009, 11:22 PM
Pun (جناس) (Topic in the فنون و صناعات ادبی forum)
09-17-2011, 09:37 PM
Reading Comprehension (Strategies & Skills)l (Topic in the خواندن forum)
06-26-2012, 08:55 PM
Saeide Farsad (member)
امروز, 06:54 AM
Saint Augustine (Topic in the ادیبان جهان forum)
11-10-2009, 12:48 AM
Scholasticism (Topic in the نیم نگاهی تاریخی بر ادبیات و جنبشهای ادبی forum)
11-18-2009, 12:40 AM
Schools of Interpretation (Topic in the نقد ادبی forum)
03-21-2010, 01:58 PM
Season Songs (William Blake)l (Topic in the گزیده اشعار انگلیسی forum)
11-01-2010, 02:36 PM
Shakespeare sonnet 55 (ترجمه غزل 55 شکسپیر) (Topic in the گزیده اشعار انگلیسی forum)
04-30-2011, 12:38 PM
She walks in beauty + audio (Topic in the گزیده اشعار انگلیسی forum)
12-01-2011, 10:53 PM
Six Early Literacy Skills for Children (Topic in the گوناگون forum)
05-09-2010, 03:22 AM
06-12-2012, 12:26 AM
Song of Goodmorning, Song of Goodnight (Topic in the شعرهای اعضا forum)
08-21-2010, 10:39 PM
Songs of Innocence and of Experience (Topic in the گزیده اشعار انگلیسی forum)
03-12-2011, 12:05 PM
Strawberry (Topic in the شعرهای اعضا forum)
12-19-2010, 08:57 PM
Stream of Consciousness (Topic in the فنون و صناعات ادبی forum)
01-30-2010, 08:54 AM
Style (Topic in the فنون و صناعات ادبی forum)
10-22-2009, 07:39 PM
T. S. Eliot (Topic in the ادیبان جهان forum)
01-05-2010, 10:00 PM
The Bloomsbury Group (Topic in the نیم نگاهی تاریخی بر ادبیات و جنبشهای ادبی forum)
01-12-2010, 09:44 PM
The Broken Heart (Topic in the گزیده اشعار انگلیسی forum)
01-25-2010, 10:28 PM
The Flame Inside (Topic in the شعرهای اعضا forum)
07-06-2010, 02:25 PM
The Hand... (Topic in the شعرهای اعضا forum)
12-16-2009, 07:25 PM
بروزرسانی جدیدی در اشتراک ها وجود ندارد ..
User has no subscribers to display...
صبر کنید ..
X