موضوع: اعتماد به نفس
نام کتاب: صورتت را بشور دختر جان
نام نویسنده: ریچل هالیس...