تو را نادیدن ما غم نباشد

که در خیلت به از ما کم نباشد


من از دست تو در...