شب شده بود و جورج فیلیپس می‌خواست بخوابد. ناگهان توجه همسرش به چراغ توی حیاط جلب شد...