اطلاعیه

Collapse
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

Forum

Collapse
انجمن ها موضوع نوشته آخرين نوشته
مترجم آنلاین
موضوع: 47 نوشته: 91
آخرين نوشته: کمک برای ترجمه
47 91
hessamasna
بوسیله hessamasna
بخشها
موضوع: 1 نوشته: 21
1 21
موضوع: 44 نوشته: 85
44 85
موضوع: 45 نوشته: 127
45 127
موضوع: 47 نوشته: 81
47 81
Angel
بوسیله Angel
موضوع: 17 نوشته: 22
17 22
موضوع: 29 نوشته: 179
29 179
موضوع: 14 نوشته: 20
آخرين نوشته: استخدام فوری مترجم
14 20
translat
بوسیله translat
موضوع: 24 نوشته: 36
24 36
ادبیات/Literature
درباره ادبیات
About Literature
موضوع: 10 نوشته: 33
آخرين نوشته: ادبیات تطبیقی
10 33
💗salar💗
بوسیله 💗salar💗
شعر
Poetry
موضوع: 224 نوشته: 438
آخرين نوشته: بابا طاهر
224 438
panel123
بوسیله panel123
بخشها
داستان
Fiction
موضوع: 120 نوشته: 405
آخرين نوشته: هملت (Hamlet)
120 405
Angel
بوسیله Angel
بخشها
موضوع: 16 نوشته: 60
آخرين نوشته: مرگ يزدگرد
16 60
shivanno18
بوسیله shivanno18
بخشها
قطعه های ادبی
Tiny Pieces of Literature
موضوع: 14 نوشته: 24
14 24
متون ادبی
Literary Prose
موضوع: 7 نوشته: 12
7 12
نیم نگاهی تاریخی بر ادبیات و جنبشهای ادبی
A Historical Review of Literature and Literary Movements
موضوع: 68 نوشته: 105
آخرين نوشته: سبک هنری روکوکو
68 105
dinashad63
بوسیله dinashad63
بخشها
نقد ادبی
Literary Criticism
موضوع: 12 نوشته: 15
12 15
فنون و صناعات ادبی
Literary Techniques and Devices
موضوع: 24 نوشته: 29
آخرين نوشته: Couplet: Form of Poetry
24 29
baran.amad
بوسیله baran.amad
حسب حال
موضوع: 9 نوشته: 9
آخرين نوشته: Noah Webster
9 9
Mehran
بوسیله Mehran
موضوع: 12 نوشته: 12
آخرين نوشته: A Glimpse At Quentin Tarantino
12 12
Mehran
بوسیله Mehran
یادگیری زبان انگلیسی
موضوع: 63 نوشته: 150
63 150
موضوع: 52 نوشته: 177
آخرين نوشته: طرح پرسش
52 177
A.m.ir
بوسیله A.m.ir
موضوع: 17 نوشته: 67
17 67
موضوع: 15 نوشته: 31
آخرين نوشته: مقاله نویسی
15 31
Angel
بوسیله Angel
موضوع: 21 نوشته: 27
21 27
موضوع: 30 نوشته: 200
30 200
بخشها
تلفظ (3/5)
مکالمه (8/24)
پادکست (8/158)
موضوع: 69 نوشته: 169
69 169
ترجمه
موضوع: 28 نوشته: 144
آخرين نوشته: ترجمه چیست؟
28 144
translat
بوسیله translat
موضوع: 45 نوشته: 110
آخرين نوشته: درد دل های یک مترجم
45 110
IranianTahere
بوسیله IranianTahere
بخشها
موضوع: 38 نوشته: 56
38 56
موضوع: 22 نوشته: 26
22 26
بخشها
موضوع: 7 نوشته: 16
7 16
موضوع: 4 نوشته: 5
4 5
موضوع: 31 نوشته: 69
آخرين نوشته: ترجمه رسمی شناسنامه
31 69
translat
بوسیله translat
بخشها
موبایل
موضوع: 9 نوشته: 57
آخرين نوشته: پیامک های ادبی
9 57
A.m.ir
بوسیله A.m.ir

جستجو

Collapse

آنلاین و رایگان مطالعه کنید...

Collapse

    RSS FEED...

بدون عنوان ...

بدون تاریخ ...
بدون محتوا ...
شبکه های اجتماعی

آخرین فعالیت ها

Collapse

صبر کنید ..
X