۱- استفاده ی افعال ربطی
۲- انتخاب کلمات مناسب
۳- تصحیح کردن خود
۴- استفاده ی...