ممنون از اشتراک گذاریتون من نمیدونستم که اگر متن کلمات تخصصي و فني داشته باشد، واژه ‌نامه‌ايهمراهش میدن.خیلی مطلبتون کمکم کرد.