از آنجا که چین طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری زیادی در آموزش و پرورش کرده و به دلیل...