تقویت تلفظ و مهارت شنوایی
متاسفانه خیلی ها یادگیری تلفظ رو خیلی کم اهمیت می...