اطلاعیه

Collapse
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

نشريات تخصصی بين المللی درباره ترجمه

Collapse
X
 
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
new posts

 • نشريات تخصصی بين المللی درباره ترجمه

  نشريات تخصصي بين المللي درباره ترجمه (به زبان انگليسي)

  گردآوری: بهروز كروبی

  نام نشريه
  ناشر و محل انتشار
  نشاني اينترنتی


  l
  1.Across Languages and Cultures
  (Hungarian Academy of Sciences)
  www.akkrt.hu/kerdesek/reszletes_hjour.jsp?id=084


  2. Approaches to Translation Studies
  (Editions Rodopi, Amsterdam)
  www.rodopi.nl/senj.asp?serieId/ATS


  3. Babel: Revue internationale de la traduction / International Journal of Translation
  (John BenjaminsPublishing Co.,Amsterdam)
  www.benjamins.com/cgibin/tseriesview.cig?series=Babel


  4. EnterText
  (Brunel University)
  www.brunel.ac.uk/about/acad/sa/artresearch/entertext/issues/entertext43sup


  5. Interpreting: International Journal of Research and Practice in Interpreting
  (John Benjamins Publishing Co., Amsterdam)
  www.benjamins.com/cgibin/tseriesview.cig?series=INTP


  6. inTRAlinea: Rivista di traduttologia
  (University of Bologna)
  www.intralinea.it


  7. Journal of Specialised Translation
  (London Metropolitan University)
  www.jostrans.org


  8. Journal of Translation
  (SIL International)
  www.sil.org:8090/siljot


  9. Language International
  (John Benjamins Publishing Co., Amsterdam)
  www.benjamins.com/cgibin/tseriesview.cig?series=LINT


  10. Linguistica Antverpiensia
  (Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Hogeschool Antwerpen)
  www.hivt.be/linguistica


  11. La linterna del traductor: Revista de traducción
  ...
  www.traduccion.rediris.es


  12. Localisation Focus
  (LRC, Limerick)
  www.localisation.ie/publications/locfocus


  13. Machine Translation
  (Kluwer Academic Publishers, Dordrecht)
  www.kluweronline.com/issn/0922-6567


  14. Machine Translation Review
  (British Computer Society Natural Language Translation Specialist Group)
  www.bsc.org.uk/siggroup/nalatran/mtreview


  15. Meta: journal des traducteurs
  (Presses de l'Université de Montréal)
  www.erudit.org/revue/meta


  16. Modern Poetry in Translation
  (Oxford)
  www.mptmagazine.com


  17. MultiLingual Computing & Technology
  (MultiLingual Computing, Sandpoint, ID)
  www.multilingual.com


  18. New Voices in Translation Studies
  (International Association for Translation and Intercultural Studies / Dublin City University)
  www.iatis.org/newvoices


  19. Norwich Papers: Studies in Literary Translation
  (University of East Anglia)
  www.utenti.lycos.it/norwichpapers


  20. Palimpsestes
  (Presses de la Sorbonne Nouvelle, Paris)
  www.palimpsestes.com


  21. Perspectives: Studies in Translatology
  (Multilingual Matters, Clevedon)
  www.engelsk.ku.dk/translationstudies/perspectives


  22. Puntoycoma
  (Boletín de las Unidades Españolas de Traducción de la Comisión Europea)
  www.europa.eu.int/comm/translation/bulletins/puntoycoma/numeros.htm


  23. Quaderns: Revista de traducció
  (Universitat Autònoma de Barcelona)
  www.bib.uab.es/quaderns


  24. Renditions: A Journal on Chinese Literature and Culture
  (Chinese University of Hong Kong)
  www.renditions.org


  25. Revista tradumàtica
  (Universitat Autònoma de Barcelona)
  www.fti.uab.es/tradumatica/revista


  26. Saltana: Revista de literaturay traducción
  (La Plata, Argentina)
  www.saltana.com.ar


  27. Sendebar: Revista de traductología y temas afines
  (Universidad de Granada)
  www.ugr.es/~factrad/sendebar/PRINCIPAL.htm


  28. Target: International Journal on Translation Studies
  (John Benjamins Publishing Co., Amsterdam)
  www.benjamins.com/cgibin/tseriesview.cig?series=target


  29. Terminology: International Journal of Theoretical and Applied Issues in Specialized Communication
  (John Benjamins Publishing Co., Amsterdam)
  www.benjamins.com/cgibin/tseriesview.cig?series=term


  30. La Traductière: Revue francoanglaise de poésie
  (Paris)
  www.festrad.com


  31. Translating Today
  ...
  www.translatingtoday.com


  32. Translation Journal
  (Accurapid Translation Services, Poughkeepsie, NY)
  www.accurapid.com/journal


  33. Translation and Literature
  (Edinburgh University Press)
  www.eup.ed.ac.uk/newweb/journals/translation


  34. Translation Quarterly
  (Hong Kong Translation Society)
  www.hkts.org.hk/cgi-bin/pub.pl


  35. Translation Review
  (University of Texas at Dallas)
  www.utdallas.edu/research/cts/tr


  36. The Translator
  (St Jerome Publishing, Manchester)
  www.stjerome.co.uk/journal.htm


  37. Translatum Journal
  (Translatum - The Greek Translation Vortal)
  www.translatum.gr/journal


  38. TRANSST: International Newsletter for Translation Studies
  (Gideon Toury, Tel Aviv University)
  www.tau.ac.il/~toury/transst


  39. TTR: Traduction Terminologie Rédaction / Translation Terminology Writing
  (Canadian Association for Translation Studies)
  www.uottawa.ca/associations/actcats/Eng/E_journal.htm


  40. Two Lines: A Journal of Translation
  ...
  www.twolines.com
  منبع: گاهنامه درباره ترجمه

  دوستان توجه داشته باشید، در صورتیکه برخی از آدرس های اینترنتی مشکل داشت، می توانید با استفاده از کلیدواژه نام نشریه و نام ناشر و جستجو در موتور جستجوی گوگل، سایت مورد نظر را پیدا کنید.

  گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان: ما را تمام لذت هستی به جستجوست ...
  اگر مطالب این سایت برایتان مفید بود، لطفا با مشارکت و به اشتراک گذاشتن تجربیات ارزشمند خود، آن را برای خود و دیگران پربارتر کنید!


  Webitsa.com
  Linkedin Profile
صبر کنید ..
X