من یه انگشتر پیدا کردم روش یکسری کلمات چینی نوشته شده ولی ترتیب اش رو بلد نیستم چون...