دوستان کسی می تونه این زیرنویس ویدئو کوتاه علمی از کارل ساگان ترجمه کنه...