اطلاعیه

Collapse
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

نمونه های ترجمه

Collapse
X
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
new posts

 • نمونه های ترجمه

  سرمشق گیری از نمونه های ترجمه ی مترجمان صاحب نام و صاحب صلاحیت، یکی از شاه کلیدهای موفقیت و کسب خبرگی برای مترجمان تازه کار است. از این رو مقابله ترجمه های خوب با متن اصلی جزیی تفکیک ناپذیر از سیر پختگی و مهارت افزایی مترجمان نو آموز به شمار می رود.

  به ترجمه چند جمله زیر که توسط دکتر علی خزائی فر انجام شده است توجه کنید.

  A bomb exploded yesterday in a car belonging to a well-known magistrate. No one was hurt, but the vehicle was completely destroyed.

  روز گذشته بمبی در اتومبیلی متعلق به یک قاضی سرشناس منفجر شد. کسی آسیب ندید اما وسیله نقلیه بکلی از بین رفت.


  It was yellow fever that was responsible for de Lessep's failure to build the Panama Canal. The subsequent success of the Americans in completing this great venture was due to the discovery that yellow fever was transmitted to men by mosquitoes.

  تب زرد بود که باعث شکست دولسپ در احداث کانال پاناما شد. بعدها نیز آمریکائیها تنها پس از کشف این نکته که تب زرد از طریق پشه به انسان منتقل می شود توانستند این طرح بزرگ و مخاطره آمیز را تکمیل کنند.


  Mr. Berlinger never held high office outside the party, because the Communists have never won a share of government power. That would normally exclude him from a state funeral, but it is possible that the honor will be extended to him.

  آقای برلینگر هیچگاه سمت مهمی خارج از حزب نداشت زیرا کمونیستها هیچگاه در قدرت دولت سهیم نبوده اند. این نکته طبعاً او را از تشعییع جنازه دولتی محروم می کند، اما احتمال دارد که این افتخار نصیب او نیز بشود.


  Though we may enjoy reading about the lives of others, it is extremely doubtful whether we would equally enjoy reading about ourselves.

  ما شاید از خواندن شرح زندگی دیگران لذت ببریم، اما بعید است خواندن خبری درباره خودمان به همان اندازه برایمان لذت بخش باشد.


  Those who never have to change house become indiscriminate collectors of what can only be called clutter.

  کسانی که مجبور نیستند یکسر خانه عوض کنند، هر خرت و پرتی را جمع می کنند.


  Whether work should be placed among the causes of happiness, may perhaps be regarded as a doubtful question.

  شاید برخی در این مساله تردید کنند که کار از جمله عواملی است که انسان را شاد می کند.


  Man cannot be too careful in his choice of enemies.

  آدم هرچه در انتخاب دشمنان خود دقّت کند کم است.


  Today we have a short story set in New York, the world's largest producer of adrenalin.

  Martin had lived in New York for 40 years and never been mugged once. This did not make him confident; on the contrary, it terrified him. The way he saw it, he was now the most likely person in Manhattan to get mugged next


  امروز داستانی برایتان نقل می کنیم که در نیویورک اتفاق افتاده است، شهری که مردم آن، به دلیل اضطراب، بیش از مردم هر کجای دیگر دنیا آدرنالین ترشح می کنند.

  مارتین چهل سال بود که در نیویورک زندگی می کرد و در این مدت حتی یک بار هم گیر دزدهای خیابانی نیفتاده بود. این خوش اقبالی نه تنها اطمینان خاطر در او ایجاد نکرده بود بلکه برعکس ترس توی دلش انداخته بود. پیش خودش فکر می کرد حالا دیگر در محله مَنهتِن او اولین کسی است که دزدها به سراغش می آیند.

  منبع:dilmajdilmaj.blogfa.com


  گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان: ما را تمام لذت هستی به جستجوست ...
  اگر مطالب این سایت برایتان مفید بود، لطفا با مشارکت و به اشتراک گذاشتن تجربیات ارزشمند خود، آن را برای خود و دیگران پربارتر کنید!


  Webitsa.com
  Linkedin Profile

 • #2
  سلام
  ممنون
  یه سوال :
  Man cannot be too careful in his choice of enemies
  چرا به اون شکل ترجمه شد؟
  ظاهرش میخوره که یه چیزی توی مایه های این بشه
  انسان نمی تواند خیلی در انتخاب دشمنان خود دقت داشته باشد

  نظر


  • #3
   نوشته اصلی توسط miladmmboys نمایش پست ها
   سلام
   ممنون
   یه سوال :
   Man cannot be too careful in his choice of enemies
   چرا به اون شکل ترجمه شد؟
   ظاهرش میخوره که یه چیزی توی مایه های این بشه
   انسان نمی تواند خیلی در انتخاب دشمنان خود دقت داشته باشد
   Wilde was famous for this sort of epigram, created by inverting a conventional expression or maxim—for instance, "Work is the curse of the drinking classes" or "The only way to get rid of a temptation is to yield to it".

   ***

   "cannot be too [adjective]" means "it is not possible to be excessively [adjective]". No amount of the quality is so high that it can be called excessive.
   "one cannot be too careful" means that "no amount of precaution is excessive": in other words, one should be as careful as possible, and must never think "I am being too careful". (So yes, your interpretation is right).
   Though this is an often used form, it is not an idiom in the sense of having some unusual meaning: it is a literal meaning. "Cannot be too ..." is simply the negation of "can be too". "You can be too careful" means that there is some limit where precaution becomes excessive, and "you cannot be too careful" is the straightforward opposite: there is no limit at which precaution becomes excessive.
   Another way to express the same things is:
   There is such a thing as being too careful. [There exists is a reasonable limit on being careful.]
   There is no such thing as being too careful. [There is no limit on being careful; one should be as careful as possible.]
   Negations of "too" limits are tricky, and likely a source of difficulty for learners.
   One issue is that we often think of the negation of a "too" clause (where "too" means "excess", rather than "also") verb as being some kind of "not enough" clause. For instance, people will probably think of "we don't have enough money" as the opposite of "we have too much money". So "we do not have too much money" is tricky: what is that, and how is it different from "we do not have enough"?
   But the bigger problem is that negated "too" clauses usually have a different meaning from a strict logical negation, or are ambiguous between the logical negation and that other meaning:
   We did not have too much money when I was growing up
   in fact means "we didn't have much money". The word "too" is just there for emphasis.
   The sentence does not mean "It is not the case that we had too much money when I was growing up". Another example:
   This song is not too long, is it. [Ambiguous: "this song is quite short", or "this song isn't excessively long".]
   Which meaning applies depends on the context and the emphasis. For instance:
   This song is not too long, is it? [Genuine question: is the song excessively long?]
   This song is not too long, is it. [Rhetorical question: the song is not very long, as I'm sure you agree.]
   In "one cannot be too careful" we have the strict logical negation: "It is not the case that one can be too careful". Still, the other meaning can be invoked with "not too careful". For instance, suppose we see John walk carelessly down the hallway with a full mug in his hand and splash coffee on the carpet:
   John isn't too careful, is he. [John isn't very careful.]
   To catch the nuance, you have to use clues from the context, and if it occurs in spoken language, you have to pick up clues from emphasis (like in the "song not too long" example).


   Source:stackexchange.com
   گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان: ما را تمام لذت هستی به جستجوست ...
   اگر مطالب این سایت برایتان مفید بود، لطفا با مشارکت و به اشتراک گذاشتن تجربیات ارزشمند خود، آن را برای خود و دیگران پربارتر کنید!


   Webitsa.com
   Linkedin Profile

   نظر

   صبر کنید ..
   X