مطمئنم این جواب برای شما که خیلی دیگه دیر شده ولی میذارم برای بقیه چون سریال friends برای...