اطلاعیه

Collapse
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

ادبیات/Literature

Collapse
انجمن ها موضوع نوشته آخرين نوشته
درباره ادبیات
About Literature
موضوع: 10 نوشته: 33
آخرين نوشته: ادبیات تطبیقی
10 33
💗salar💗
بوسیله 💗salar💗
شعر
Poetry
موضوع: 224 نوشته: 438
آخرين نوشته: بابا طاهر
224 438
panel123
بوسیله panel123
بخشها
داستان
Fiction
موضوع: 120 نوشته: 405
آخرين نوشته: هملت (Hamlet)
120 405
Angel
بوسیله Angel
بخشها
موضوع: 16 نوشته: 60
آخرين نوشته: مرگ يزدگرد
16 60
shivanno18
بوسیله shivanno18
بخشها
قطعه های ادبی
Tiny Pieces of Literature
موضوع: 14 نوشته: 24
14 24
متون ادبی
Literary Prose
موضوع: 7 نوشته: 12
7 12
نیم نگاهی تاریخی بر ادبیات و جنبشهای ادبی
A Historical Review of Literature and Literary Movements
موضوع: 68 نوشته: 105
آخرين نوشته: سبک هنری روکوکو
68 105
dinashad63
بوسیله dinashad63
بخشها
نقد ادبی
Literary Criticism
موضوع: 12 نوشته: 15
12 15
فنون و صناعات ادبی
Literary Techniques and Devices
موضوع: 24 نوشته: 29
آخرين نوشته: Couplet: Form of Poetry
24 29
baran.amad
بوسیله baran.amad

جستجو

Collapse

آنلاین و رایگان مطالعه کنید...

Collapse

    RSS FEED...

بدون عنوان ...

بدون تاریخ ...
بدون محتوا ...
شبکه های اجتماعی

آخرین فعالیت ها

Collapse

چیزی برای نمایش دادن وجود ندارد .

صبر کنید ..
X