زبان چینی به عنوان یکی از شش زبان رسمی مورد استفاده سازمان ملل، اکنون در جهان جایگاه بیشتری...