درود فراوان خدمت شما، به نظر من نه گرامر مهمه و نه لغت! زبان انگلیسی را باید مانند زبان...