تغییر رویکرد کتابخانه مترجم آنلاین به کتابخانه باز

در سال جاری (1397) با توجه به برقراری تحریم ها و بالا...