• شروع کنید نفس عمیق بکشید کلماتی را که می خواهید بیان کنید بنویسید .
  • با خود فکر کنید
...