هیچ وقت به دیگران تو این چیزا نباید نگاه کرد و دید کجان مهم اینه نترسی و زبانتو ادامه بدی