زندگی شهید صدوقی در یک اثر داستانی

(روزی خواهم خفت؛ برای همیشه) دوازدهمین اثر از مجموعه «قهرمانان...