دوستانی که دیکشنری انگلیسی به فارسی با مثال می خواستند می توانند از این دیکشنری استفاده کنند. گرچه خیلی کامل نیست اما واژه ها همه مثال دارد:...