ایزو به معنی سازمان بین مللی استاندارد سازی است .
سازمان بین مللی استاندارد که تشکیل...