الماس شاهزاده که گرانقیمت‌ترین و با ارزشترین الماس در جهان است، به نظر به دست هر کس...