این پادکست ها در خود سایت اصلی نیز از شماره 12 شروع می شود. بقیه پادکست ها نیز به ترتیب ارائه شده اند....