معنی عبارت relaxed focus چی میشه؟

و همچنین معنی این جمله چی میشه؟

Higher levels associated...