خیلی عالی بود . من از یک سری از این تکنیک ها استفاده می کنم همیشه خیلی خوبن