خیلی عالی بود
واژه نقد و نقد كردن در قديم به معناي تعيين عيار سكه طلا و تشخيص سكه...