در دوریت برایم لحظه ی افطار شده ای
شاید توهم از نبود در جمله گرفتار شده ای
هیچکس...