سبک هنری روکوکو (rococo)

مرگ لویی چهاردهم در 1715 برای طبقات فرادست جامعه...