اطلاعیه

Collapse
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

ادبیات/Literature

Collapse
انجمن ها موضوع نوشته آخرين نوشته
About Literature
موضوع: 10 نوشته: 32
آخرين نوشته: ادبیات چیست؟
10 32
aydafhm70
ادبیات چیست؟
بوسیله aydafhm70
Poetry
موضوع: 225 نوشته: 437
آخرين نوشته: اودیسه
225 437
Angel
اودیسه
بوسیله Angel
بخشها:
Fiction
موضوع: 113 نوشته: 387
آخرين نوشته: مادام بواری (Madame Bovary)
113 387
Angel
مادام بواری (Madame Bovary)
بوسیله Angel
بخشها:
Drama
موضوع: 17 نوشته: 61
آخرين نوشته: مرگ يزدگرد
17 61
shivanno18
مرگ يزدگرد
بوسیله shivanno18
بخشها:
Tiny Pieces of Literature
موضوع: 14 نوشته: 22
14 22
Literary Prose
موضوع: 7 نوشته: 12
7 12
A Historical Review of Literature and Literary Movements
موضوع: 71 نوشته: 108
71 108
بخشها:
Literary Criticism
موضوع: 12 نوشته: 14
12 14
Literary Techniques and Devices
موضوع: 24 نوشته: 29
آخرين نوشته: Couplet: Form of Poetry
24 29
baran.amad
Couplet: Form of Poetry
بوسیله baran.amad

جستجو

Collapse

شبکه های اجتماعی

آخرین فعالیت ها

Collapse

صبر کنید ..
X