سبک هنری روکوکو (rococo)





مرگ لویی چهاردهم در 1715 برای طبقات فرادست جامعه...